TRONDHJEMSRIDTET 1919 4.-7. juni/June 2022

Trondhjemsridtet utsatt til 2022 / Trondhjemsridtet postponed until 2022

Trondhjemsridtet 2021 er utsatt til 2022!

Styret i Trondhjemsridtet 1919 har denne uken (U8/2021) med tungt hjerte besluttet å utsette årets løp til neste år. Grunnen er Covid-19 epidemien og følgende av denne i form av reiserestriksjoner og andre smittevern tiltak.

Det ser nå ut til at disse tiltakene vil ha mye lenger varighet enn det man kunne håpe på tidligere i år. Usikkerhet om når grensene åpner og på hva slags vilkår gjør det umulig for deltakere bosatt utenfor Norge å planlegge turen. Trondhjemsridtet har tradisjonelt hatt stor deltakelse fra utlandet og ved evt. gjennomføring i 2021 ville antallet deltakere antakelig falle under det som behøves for å kunne gjennomføre ”ridtet” på en økonomisk og kvalitetsmessig god måte.

Styret utsetter derfor årets planlagte løp til pinsen i 2022; de nye datoene er 4. – 7. juni 2022. Vi planlegger å gjennomføre løpet etter samme rute og tidsplan som planlagt for årets løp. Siden pinsen inntreffer hele to uker senere enn i 2021 får vi antakeligvis varmere vær og bedre forhold på noen utsatte veier som en bonus.

De deltakere som evt. har innbetalt startkontingent vil få denne refundert omgående. Alle deltakere til årets utsatte løp vil være sikret deltakelse ved løpet i 2022 og vil bli kontaktet i god tid på forhånd og gitt mulighet til fornye sin påmelding.

Styret i Trondhjemsridtet 1919 ønsker alle påmeldte deltakere en riktig god sommersesong på 2 eller 3 hjul. Husk at å kjøre motorsykkel er noe av det tryggeste man kan gjøre mht. Covid-19 og ivaretar alle krav om sosial distansering på en utmerket måte!

Med vennlig hilsen

Trondhjemsridtet 1919

* * * * * * * *

Trondhjemsridtet 2021 is postponed until 2022!

The board of Trondhjemsridtet 1919 has this week (W8/2021) with a heavy heart decided to postpone this year's rally until next year. The reason is the Covid-19 epidemic and the consequences of this in the form of travel restrictions and other infection control measures.

It now appears that these measures will have a much longer duration than could be hoped for earlier this year. Uncertainty about when the borders will open - and on what kind of terms - makes it impossible for participants living outside Norway to plan their trip. Rally Trondhjemsridtet has traditionally had a large participation from abroad. If we had carried on with the 2021 rally the number of participants would probably drop below the level necessary to complete the rally in a financially and qualitatively good way.

The board therefore postpones this year's rally until Pentecost weekend 2022; the new dates are 4. – 7. June 2022. We plan to carry out the rally according to the same route and schedule as planned for this year's rally. Since Pentecost 2022 occurs a full two weeks later than in 2021, we will probably get warmer weather and better conditions on some exposed roads as a bonus.

Participants who‘s already paid their entry fee will promptly be refunded. All participants in this year's postponed rally will be guaranteed participation in the 2022 rally, and will be contacted well in advance and given the opportunity to renew their registration.

The board of Trondhjemsridtet 1919 wishes all registered participants a really good summer season on 2 or 3 wheels. Remember that riding a motorcycle is one of the safest things you can do in terms of Covid-19 and meets all requirements for social distancing in an excellent way!

Best regards

Trondhjemsridtet 1919

* * * * * * * *

 

 

FIVAs Kulturpris 2019 / FIVA Cultural Award 2019

Trondhjemsridtet 1919 er nå internasjonalt prisbelønt!

Som registrert motorhistorisk kjøretøyklubb er Trondhjemsridtet 1919 medlem av LMK – Landsrådet for Motorhistoriske Kjøretøyklubber (i Norge). LMK er igjen medlem av den internasjonale veterankjøretøyorganisasjonen FIVA (Federation International Vehicules Anciennes); kort sagt det ”internasjonale LMK”.

Trondhjemsridtet 1919 blitt tildelt FIVAS prestisjetunge kulturpris for 2019. Dette er en internasjonal pris, og kriteriene er strenge og konkurransen er hard, så derfor er det nokså unikt det produktkonseptet Trondhjemsridtet 1919 har skapt.   

LMK skriver: ”Trondhjemsridtet 1919 er ikke bare et løp for veteranmotorsykler før 1945, men er også et historisk løp med en over 100 år lang tradisjon. Det er lagt vekt på å kjøre veier som kunne gjenspeilt den standarden som fantes for nærmere 100 år siden. Samtidig er det lagt opp til severdigheter underveis med fokus på å vise frem det beste Norge har å by på. Løpet er derfor i verdenssammenheng nokså unikt, og deltakerne har kommet fra hele verden for å få innblikk i unik norsk kulturarv som så vel våre mattradisjoner. Løpet kjører tur/retur Trondheim, så dette er også svært krevende for både fører og utstyr. Dette fordrer nitidig planlegging fra en gruppe ildsjeler, som utelukkende har gjort dette på frivillig basis”.

Trondhjemsridtet 1919 og våre samarbeidspartnere (NMK, LMK, Norges Kulturvernforbund, Norsk Motorveteran m.fl.) ble invitert sammenkomst i LMK’s lokaler i Kulturvernets Hus i Oslo for å motta prisen den 28. okt. 2020. Prisen ble overlevert til tidligere styreformann Arne Bjørn Hoel, som ga den videre til tidligere løypesjef og løpegeneral Rolf Barry-Berg. Begge har vært sentrale i T1919 fra begynnelsen i 2012 fram til og med jubileumsløpet i 2019.  Rolf gav dog prisen videre til nåværende styreformann i T-1919 - Kjell Bjarne Orset.

Alt i alt en hyggelig begivenhet og alle frammøtte roste T1919 for det viktige arbeid som blir gjort for rullende kulturminner.

Vi hviler dog ikke på våre laurbær, og jobber videre med forberedelsene til Trondhjemsridtet i 2021!

* * * * * *

Trondhjemsridtet 1919 has now been internationally awarded!


As a registered historic motor vehicle club, Trondhjemsridtet 1919 is a member of LMK - the National Council for Historic Motor Clubs (in Norway). LMK is again a member of the international veteran vehicle organization FIVA (Federation International Vehicules Anciennes); the international counterpart of LMK.
Trondhjemsridtet 1919 has been awarded FIVA's prestigious culture prize for 2019. This is an international prize, and the criteria are strict and the competition is fierce, so the product concept Trondhjemsridtet 1919 has created it is quite unique.

LMK states: “Trondhjemsridtet 1919 is not only a rally for veteran motorcycles before 1945, but is also a historic event with a 100 year long tradition. Emphasis is placed on using roads which can reflect the standard that existed almost 100 years ago. Also the routes are designed to pass sights along the way with a focus on showing off the best Norway has to offer. The rally is therefore quite unique in a global context, and the participants have come from all over the world to gain insight into the unique Norwegian cultural heritage as well as our culinary traditions. The rally is a round trip to Trondheim and is very demanding for both driver and equipment. This requires meticulous planning from a group of enthusiasts, who have done this exclusively on a voluntary basis”.


Trondhjemsridtet 1919 and our partners were invited to a gathering iat LMK's premises in Oslo to receive the award on 28 Oct. 2020. The award was handed over to former chairman Arne Bjørn Hoel, who passed it on to former route planner and clerk of the course Rolf Barry-Berg. Both have been central in T1919 from the beginning in 2012 up to and including the 100th anniversary jubilee rally in 2019. However, Rolf passed the award on to the current chairman of T-1919 - Kjell Bjarne Orset.
All in all, a pleasant event and everyone present praised T1919 for the important work that is being laid down for “our rolling cultural monuments”.
However, we do not rest on our laurels, and continue to work with the preparations for the nest rally in 2021!

Nytt styre / New board

Fra venstre: Ny styreleder Kjell Bjarne Orset, avtroppende løpsgeneral Rolf Barry-Berg og avtroppende styreleder Arne Bjørn Hoel. Begge fikk hvert sitt fargelagte egen-portrett tegnet av Stein Fossheim. En stor takk til begge to for sin mangeårige innsats! / From left new chairman Kjell Bjarne Orset, retiring "rally-general" Rolf Barry-Berg, and retiring chairman Arne Bjørn Hoel. Both received a coloured portrait of themselves drawn by Stein Fossheim. A big hand for both of them for their long-standing efforts!

Årsmøtet i T1919 ble avholdt den 29. februar, her er hovedsakene.

Nytt styre ble valgt:

 • Løpsgeneral Rolf Barry-Berg og styreleder Arne Bjørn Hoel går begge ut av styret etter lang og tro innsats. 
 • Ny styreleder er Kjell Bjarne Orset.
 • Nye styremedlemmer er Dag Øby og Arne Aarum.

Bjørn Hvaleby og Kim Jarre fortsetter i styret, Carl Henrik Størmer fortsetter som revisor og det gjør også valgkomitéen som betår av  Morten Femoen og Stein Fossheim.

Datoene for neste løp blir 22.-25. mai 2021. Et grov løypeskisse (med forbehold om endringer) kan du laste ned her:

https://www.dropbox.com/s/49qf2fx31lev5xj/T1919%20L%C3%98YPE%202021.pdf?dl=0

Nye grep:

 • Start og mål blir på Gardermoen vest.
 • Vi kjører i motsetning til tidligere løp nå "medurs" - dvs. nordover på en vestlig rute opp Gudbrandsdalen, og sørover på en østlig rute via Røros og Trysil.
 • Løypa blir på ca.1035 km.

Invitasjon og detaljer om påmelding vil offentliggjøres 1. November 2020.

Vi sees i 2021!

* * * * * * * *

The annual General Assembly in T1919 was held on the 29th February, here are the key points.

A new board was elected:

 • "Rally-general" Rolf Barry-berg og chairman Arne Bjørn Hoel both retired from the board after many years of outstanding service.
 • New chairman is Kjell Bjarne Orset.
 • New boardmembers are Dag Øby og Arne Aarum.

Bjørn Hvaleby and Kim Jarre continues as board members, Carl Henrik Størmer continues as our auditor and likewise the election comittee consisting of Morten Femoen and Stein Fossheim.

The dates for the next rally is 22.-25. Mai 2021. You can download a draft route (subject to changes) here:

https://www.dropbox.com/s/49qf2fx31lev5xj/T1919%20L%C3%98YPE%202021.pdf?dl=0

New elements:

 • Start og Finish will be just west of Gardermoen airport.
 • In contrast to previous races, we now drive "clockwise" - ie. north on a western route up Gudbrandsdalen, and return south on an eastern route via Røros and Trysil.
 • The course will be about 1035 km/643 miles long.

Invitation and registration details will be published November 1st 2020.

See you in 2021!

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

rolf barry-berg | Svar 15.12.2020 14:24

Hello friends. Nice to hear from you. In these corona-times we have to take cover- but soon we are on the road again.We are sharing our happy memories!

Jon Hodges | Svar 13.12.2020 16:29

To Rolf - From Jon & Gill - To wish you and your team best wishes for the 2021 event. Sorry not to be joining you, perhaps 2023? Happy memories , thank you.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

15.12 | 14:24

Hello friends. Nice to hear from you. In these corona-times we have to take cover- but soon we are on the road again.We are sharing our happy memories!

...
13.12 | 16:29

To Rolf - From Jon & Gill - To wish you and your team best wishes for the 2021 event. Sorry not to be joining you, perhaps 2023? Happy memories , thank you.

...
25.06 | 13:32

Hello all, thanks a lot for this very nice organisation of the rally. It was memorable for me.
Carsten fran Tyskland

...
17.06 | 06:56

Stort tack

...
Du liker denne siden